ความเป็นมืออาชีพ

เรามีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายสาขา พร้อมที่จะให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ทันต่อความต้องการ มีความแม่นยำน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสปการณ์เป็นสิบปีในด้านการออกแบบ การขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ๆ ในประเทศไทย และในระดับภูมิภาคเอเชีย รวมถึงทีมงานด้านการนำเข้าและส่งออกที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของผู้เข้ารับการบริการได้

 

การให้บริการ

 1. การให้บริการคำปรึกษางานด้านวิศวกรรม
  • งานตรวจสอบอาคารตามเงื่อนไขของกรมการปกครอง โดยสามัญวิศวกรที่ได้รับใบอนญาต 
  • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารตามเงื่อนไขของกรมการปกครอง โดยสามัญวิศวกรที่ได้รับอนญาต 
 2. การขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง และหน่วยงานอื่นๆ
  • การขอใบอนุญาตการเดินรถบนทางหลวง
   • การให้คำปรึกษา
   • จัดหาบุคลากรเพื่อจัดทำเอกสารพร้อมเสนอขอรับใบอนุญาตจากกรมทางหลวง
   • จัดทำรายการคำนวณน้ำหนักลงเพลาที่มีผลกระทบต่อผิวทาง (Stain)
   • จัดทำรายการคำนวณน้ำหนักลงเพลาที่มีผลกระทบต่อสะพาน (ฺShear, Bending, Deflection)
   • นำเสนอต่อคณะกรรมการในที่ประชุม
  • จัดทำรายงานช่องลอด สำรวจสะพานและประเมินค่าตามมาตรฐาน AASHTO สำรวจสภาพเส้นทาง ดำเนินการโดยวิศวกรมืออาชีพ
 3. การบริการนำเข้า/ส่งออก 
  • ดำเนินการเป็นผู้ช่วย หรือตัวแทนนำเข้า/ส่งออก โดย Shipping Agency มืออาชีพ
 4. การจัดหารถ/เรือ เพื่อการขนส่งสินค้า
  • การขนส่งทางน้ำ ดำเนินการจัดหาเรือ เพื่อการขนส่งทางน้ำทั้งในทะเล หรือแม่น้ำโขงเพื่อข้ามไป สปป ลาว
  • การขนส่งทางบก ดำเนินการจัดหารถเพื่อการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งดูแลเรื่องใบอนญาตให้ถูกต้อง